full

پوستر شهدای ماندگار

بسفارش دبیرنمایشگاه شهدای ماندگار
دراینجا از گل لاله استفاده شده که درنمادها معنی شهادت رومیده
وچون این نمایشگاه ازتصاویر نقاشی وطراحی شده توسط هنرمندان کشوربود وبه سبک های خاصی انجام میشد دوتا از ابزار پرکاربردرو که مداد کنته وقلم دیجیتال بود استفاده کردم

به این پوستر امتیار دهید.

پاسخ‌ها

AI Chatbot Avatar