اطلاعات عمومی

نام

حامد

نام خانوادگی

تلخ آبی

نام مستعار

hamed-talkhabi