پوستر الیس الصبح بقریب

پوستر الیس الصبح بقریب (فلسطین)

این پوستر بر مبنای آیه عنوان شده طراحی شده است و یک ادای دین به مردم بی پشت و پناه فلسطینی می باشد

پاسخ‌ها