پوستر-وارث-فاتحان-خرم-شهریم-

پوستر وارث فاتحان خرم شهریم

در این پوستر به یکی از قله های فتح شده پس از خرم شهر پرداختم

پاسخ‌ها