moradi-4

پوستر مرگ معصومیت

برای دخترانی که به آن ها تجاوز می شود و خودکشی می کنند
(طناب دار از موی طبیعی بافته و عکاسی شده)

پاسخ‌ها