پوستر شریک جرم

پوستر شریک جرم

آمریکا در همه جنایاتی که امروز در فلسطین اتفاق می افتد شریک جرم است.

پاسخ‌ها