پوستر-ساری-2022

پوستر ساری - 2022 - پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو

طراحان پوستر : امین وطنی شهمیرزادی – سونیا علی حسنی گیلاکجان