پوستر خلیج فارس اثر وحید حسینخانی

پوستر خلیج فارس

Did you mean “Persian Gulf”
آیا منظور شما خلیج فارس است؟ چون هیچ واژه ای با عنوان خلیج عربی وجود ندارد.

پاسخ‌ها