تئاتر ارابه تاریکی

پوستر تئاتر ارابه تاریکی

نویسنده و کارگردان : احسان فورجانی
محل اجرا : پردیس تئاتر مستقل مشهد
پ.ن: شاید ما در دنیای قبل از این دنیا عاشق و جنگ و محبت و نفرت را آموخته ایم…

پاسخ‌ها