رهایی از خویش شروع می‌شود و عشق مرکبی است رهایی بخش

پوستر آمر رهایی بخش

 رهایی از خویش شروع می‌شود و عشق مرکبی است رهایی بخش

پاسخ‌ها