Violence-against-animals-scaled

پوستر آلودگی محیطی

در راستای آلودگی روزافزون محیط زیست
و شرایط سخت زندگی موجودات بخاطر اشتباهاتی که انسان ها مرتکب شده اند.

پاسخ‌ها