پوستر آسیمیلاسیون

پوستر آسیمیلاسیون

آسیمیلاسیون, همسان‌سازی فرهنگی یا همگون‌سازی فرهنگی فرایندی است که در آن یک گروه یا فرهنگ اقلیت همانند یک گروه یا فرهنگ غالب می‌شود یا ارزش‌ها و رفتارها و عقاید گروه دیگر را می‌پذیرد .

پاسخ‌ها