پوستر گنبد تسبیح

پوستر گنبد تسبیح

بند تسبیح گسست و پاره شد
گنبدی شد دردهایم چاره شد

پاسخ‌ها