کارگاه زمستانی تربیت مربی موسیقی کودک

پوستر کارگاه زمستانی تربیت مربی موسیقی کودک

با نگرش اُرف-شور ورک
با حضور اساتید و دانش آموختگان دانشکده‌ی کارل اّرف اتریش

پاسخ‌ها