پسران تاریخ | 1396 | مهدی دوایی

پوستر نمایش پسران تاریخ

خلاصه:مدرسه… همه‌اش همین بود… تا جایی که به من مربوط می‌شد، برمی‌گردم مدرسه!

پاسخ‌ها