پوستر نئاندرتال ها اثر سینا افشار

پوستر نمایش نئاندرتال

نمایش نئاندرتال ها یک کمدی سیاه اجتماعی با رویکرد آسیب شناسی بچه دار شدن زوج های جوان است و همچنین آسیب شناسی نسل جوان و پرسشگری که به دنیا می آیند.