پوستر موسی از شهری برآمد که در آن کودکان را می کشتند!

پوستر موسی از شهری برآمد که در آن کودکان را می کشتند!

در همدردی با مادران داغ دیده!
با تشکر از بهنام شیرمحمدی

پاسخ‌ها