پوستر لشگری از عالمان اثر روح الله مختاری

پوستر لشگری از عالمان

لشگری گرد آوری از عالمان  /   در نبردی بی امان تا این زمان

امام صادق (ع) در اواخر دوران بنی‌امیه، شبکه تبلیغاتی وسیعی را که کار آن اشاعه امامت آل علی (ع) و تببین درست مسئله امامت بود رهبری می‌کرد امام صادق (ع) در اواخر دوران بنی‌امیه، شبکه تبلیغاتی وسیعی را که کار آن اشاعه امامت آل علی (ع) و تببین درست مسئله امامت بود رهبری می‌کرد.

پاسخ‌ها