پوستر فیلم سینمایی روزنه اثر مجید اخوان

پوستر فیلم سینمایی روزنه

دکتر حسینی در جاده با راننده ای آشنا می‌شود که شباهت کاملی به رزمنده ای به نام الفت دارد، که در خط مقدم جبهه در آغوش او جان سپرده‌است. شباهت راننده به الفت دکتر را به مرور خاطراتی که از جبهه دارد وامی‌دارد.

پاسخ‌ها