پوستر سنگ کاغذ گلوله برای گودکان فلسطینی

پوستر سنگ؛ کاغذ؛ گلوله

از کودکی در جبهه های مقاومت, خط سرخ مقاومت

پاسخ‌ها