رعایت فاصله طولی (رانندگی) | 1392 | وحید حسینخانی

پوستر رعایت نکردن فاصله طولی دلیل اصلی تصادف زنجیره ای

پوستر رعایت نکردن فاصله طولی دلیل اصلی تصادف زنجیره ای
۱-منتخب دومین جشنواره رهپویان سفرایمن
۲-منتخب جشنواره بین المللی طراحی پوستر شجاعت بر خشم 2014 Mutzurwut
۳- منتخب جشنواره نیروی انتظامی (مشهد)

پاسخ‌ها