پوستر خلیج فارس اثر وحید حسینخانی

پوستر خلیج فارس

خلیج همیشه فارس است. کنایه بر شیطنت های کشورهای عربی برای تغییر نام خلیج فارس

پاسخ‌ها