خط مسیرة اثر رضا عابدینی

پوستر خط مسیرة

The 29LT Massira typeface is a freehand type inspired from the political graffiti writings in Beirut. Abedini chose a revolutionary satirical quote from Mohammad Al Maghout “What is the benefit in being able to write anything in this world, when you are unable to change anything in it.” The human figure is taken from a screen shot of a woman from a political movie. She represents the revolutionary ideas of women even when they are shown to be calm in statues.

تایپ ۲۹LT Massira یک نوع دست آزاد است که از نوشته های گرافیتی سیاسی در بیروت الهام گرفته شده است. عابدینی یک نقل قول طنز انقلابی از محمد المغوط برگزیده است: «این چه فایده ای دارد که بتوانی در این دنیا چیزی بنویسی، وقتی نمی توانی چیزی را در آن تغییر دهی». شکل انسان از اسکرین شات یک زن از یک فیلم سیاسی گرفته شده است. او ایده های انقلابی زنان را حتی زمانی که در مجسمه ها آرام نشان می دهند، نمایندگی می کند.