پوستر خط زین اثر رضا عابدینی

پوستر خط زین اثر رضا عابدینی

فونت زرید 29LT بسیار قوی است و جدیت را تکرار می کند. ضربه های قلم سیاه و سفید آن به شدت با فضای سفید داخل و اطراف آنها تضاد دارد. عابدینی تصمیم گرفت با این جمله محمود درویش کار کند که «حقیقت سفید است پس آن را با مرکب کلاغ بنویس. و حقیقت سیاه است، پس با نور سراب در مورد آن بنویس» تا جدیت طراحی تایپ و ایده انسان گرایانه سیاه و سفید را منعکس کند. فونت مشخص شده بود و با الگویی از خطوط راه راه پوشانده شده بود که مبهم بودن حقیقت سیاه یا سفید را منعکس می کرد. بصری تایپوگرافی با چهره ای از یک زن بی زبان و یک زن برتر با صدای بلندی که از درون او می آمد تأکید داشت.

29LT Zeyn Poster designed by Reza Abedini

The 29LT Zarid typeface is very robust and echoes seriousness. Its black edgy pen strokes contrast sharply with the white space within and around them. Abedini chose to work with the quote of Mahmoud Darwish, “The Truth is white, so write it in the ink of crow. And the Truth is black, so write about it with the light of the mirage” to reflect the seriousness of the type design and the humanistic idea of Black and White. The font was outlined and overlaid with a pattern of striped lines reflecting the vagueness of black or white truth. The typographic visual was emphasized with a figure of a speechless woman and that of a superior woman with a loud voice coming from inside her.