پوستر خط ماکینه اثر رضا عابدینی

پوستر تایپ فیس ماکینه

29LT Posters were made available for the first time at Nuqat Design conference 2014 via The Yard bookstore.

پوسترهای 29LT برای اولین بار در کنفرانس Nuqat Design 2014 از طریق کتابفروشی The Yard در دسترس قرار گرفت.

پاسخ‌ها