پوستر بچه های فلسطین آب ندارند. استفاده از المان پرچم فلسطین و ماهی قرمز

پوستر بچه های فلسطین آب ندارند

چند روز است که آب غزه قطع شده است

پاسخ‌ها