پوستر بزرگداشت احمدرضا احمدی اثر مهدی دوایی

پوستر بزرگداشت احمدرضا احمدی

امروز صبرم تمام شد
توانستم دو گل را
از بوته های شمعدانی جدا کنم
دو گل را از بوته های شمعدانی جدا کردم
در لابلای صفحات کتاب گذاشتم
تا برای پیری ام اندوخته باشد
این صفحات کتاب با عقاید کهنه و پوسیده
در پیری به من کمکی نخواهد کرد

در پیری فقط امیدم
به این دو گل شمعدانی است

احمدرضا احمدی

پاسخ‌ها