اقتدار ما آتش هر شرّی را خاموش خواهد کرد

پوستر آبی بر آتش

اقتدار ما آتش هر شری را خاموش خواهد کرد.

پاسخ‌ها