MacOS icons

تموم شد. آیکون دیگری برای نمایش وجود ندارد