فراخوان نخستین دوسالانه پوستر، عکس و کاریکاتور دستان 1

برای هجدهمین سالگرد تأسیس انجمن حمایت از کودکان کار، مجالی پیش آمده تا از طراحان گرافیک، عکاسان و طراحان کاریکاتور دعوت کنیم آثار خود را در فضایی مناسب به مسابقه گذارند.

حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان محروم و کودکانی که در معرض آسیبهای ناشی از بحرانها، حوادث طبیعی، نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی و … در معرض کار و بهرهکشی قرار گرفتهاند، وظیفهای انسانی-اجتماعی بوده که بر عهدهی یکایک افراد، سازمانها و نهادهاست. بیتردید بدون توجه کافی به حقوق کودکان، سرمایهگذاری و برنامهریزی لازم در امر آموزش، بهداشت و ارتقای سطح زندگی آنان، امیدی برای دستیابی به دنیای بهتر وجود نخواهد داشت.

انجمن حمایت از کودکان کار، به عنوان نهادی غیردولتی، غیرانتفاعی و داوطلبانه، در راستای ترویج «محو پدیدهی تلخ کار کودک»، از شما هنرمندان گرامی دعوت میکند تا با شرکت خود در این رویداد، در اثرگذاری هر چه بیشتر این دوسالانه سهیم باشید. 

موضوعاتی مانند موارد زیر از جمله نیازمندیهای تولید اثر هنری در مسیر مبارزه با کودک است:

 • تاثیر ویرانگر کار بر شرایط فردی کودکان و اجتماع
 • آسیبهای ناشی از کار بر کودکان
 • سختترین پیشهها برای کودکان
 • نمایش خلأ حقوق کودک در زندگی کودکان کار

 

دبیر دوسالانه :محمدحسین عناصری

شورای سیاستگذاری :قاسم حسنی، فرشته فرهمندحبیبی، جمال رحمتی، حمیدرضا داودی، زهرا رمضانی، سجاد سلیمانی، سعید سمیعی و میترا جلوداری

مدیرهنری: حمیدرضا لطفیان

مدیر اجرایی: فرشته فرهمندحبیبی

مدیر روابطعمومی: نسیم سندیانی

 

بخش پوستر      

 

هیات داوران:

 • قباد شیوا
 • ایرج میرزاعلیخانی
 • اونیش امینالهی

 

مشخصات آثار و شرایط شرکت در مسابقه:       

 • در طراحی پوستر میبایست به جایگاه کودکان کار با احترام برخورد شود.
 • آثاری که پیش از این جوایز بینالمللی دریافت کردهاند، قابل ارایه است.
 • محدودیتی در تکنیک آثار ارسالی وجود ندارد.
 • در مرحلهی انتخاب آثار، هر طراح حداکثر مجاز به ارسال ۳ پوستر است.
 • نخست برای انتخاب، نسخهی دیجیتالی پوسترها به همراه فایل Word مشخصات، مطابق فرم شرکت در دوسالانهی «دستان 1» به پستالکترونیک dastan@apcl.org.ir ارسال شود. 
 • اندازهی هر طرح در مرحلهی انتخاب حداکثر MG 3 /300 DPI و ضلع بزرگتر 30 سانتیمتر باشد.
 • هنرمندانی که آثارشان انتخاب شود از طریق پستالکترونیک مطلع خواهند شد و نسخهی قابل چاپ را تا 48 ساعت پس از دریافت نامهی پذیرش، در ابعاد 100 x 70 یا 60 x 90 سانتیمتر به صورت CMYK/TIFF/300 DPI برای دبیرخانه ارسال کنند.

جوایز بخش پوستر:

 • نفر اول: دیپلم  افتخار و جایزهی نقدی به مبلغ 70 میلیون ریال
 • نفر دوم: دیپلم  افتخار و جایزهی نقدی به مبلغ 45 میلیون ریال
 • نفر سوم: دیپلم  افتخار و جایزهی نقدی به مبلغ 25 میلیون ریال

    به هر اثر راه یافته به نمایشگاه مبلغ سه میلیون ریال به عنوان حق حضور پرداخت خواهد شد.

بخش عکس      

 

هیات داوران:

 • علی قلمسیاه
 • یلدا معیری
 • مسعود زندهروح کرمانی

 

مشخصات آثار و شرایط شرکت در مسابقه:       

 • در تهیهی عکس میبایست به جایگاه کودکان کار با احترام برخورد شود.
 • در هیچ یک از عکسها نباید چهرهی کودکان به وضوح دیده و قابل تشخیص باشد. در صورت استفاده از بازیگر (بازیگران) برای عکس‌های چیدمان، استودیویی و … می‌توان از چهره، استفاده کرد؛ درج این نکته که: «عکس ساخته‌گی است»، همچنین نوشتن نام بازیگر الزامی است. 
 • نخست برای انتخاب، نسخهی دیجیتالی پوسترها به همراه فایل Word مشخصات، مطابق فرم شرکت در دوسالانهی «دستان 1» به پستالکترونیک dastan@apcl.org.ir ارسال شود. 
 • اندازهی هر عکس در مرحلهی انتخاب حداکثر MG 5 /72 DPI و ضلع بزرگتر 50 سانتیمتر باشد.
 • هنرمندانی که آثارشان انتخاب شود از طریق پست الکترونیک مطلع خواهند شد و نسخهی قابل چاپ را تا 48 ساعت پس از دریافت نامهی پذیرش، در ابعاد اصلی و به صورت RGB/TIFF/300 DPI، با حداقل حجم MG 5 برای دبیرخانه ارسال کنند.
 • حداکثر تعداد آثار ارسالی به عنوان تک عکس سه فریم و برای مجموعه عکس هشت فریم است. 

 

جوایز بخش عکس:

 • نفر اول: دیپلم  افتخار و جایزهی نقدی به مبلغ 70 میلیون ریال
 • نفر دوم: دیپلم  افتخار و جایزهی نقدی به مبلغ 45 میلیون ریال
 • نفر سوم: دیپلم  افتخار و جایزهی نقدی به مبلغ 25 میلیون ریال

 

     به هر تک عکس راه یافته به نمایشگاه مبلغ  سه میلیون ریال و به هر مجموعه عکس مبلغ 10 میلیون ریال    به عنوان حق حضور پرداخت خواهد شد.

 

بخش کاریکاتور      

 

هیات داوران:

 • كامبيز درمبخش
 • جمال رحمتى
 • حميدرضا داودى 

 

مشخصات آثار و شرایط شرکت در مسابقه:

 • هر شرکت کننده می تواند در هر بخش حداکثر پنج اثر ارسال کند.
 • آثار ارسالی نباید پیش از این برندهی جایزه شده یا در كاتالوگ جشنوارهی ديگرى چاپ شده باشد.
 • محدودیتی در تکنیک آثار ارسالی وجود ندارد.
 • نخست برای انتخاب، نسخهی دیجیتالی پوسترها به همراه فایل Word مشخصات، مطابق فرم شرکت در دوسالانهی «دستان 1» به پستالکترونیک dastan@apcl.org.ir ارسال شود. 
 • اندازهی هر طرح در مرحلهی انتخاب حداکثر MG 3 /300 DPI و ضلع بزرگتر 30 سانتیمتر باشد.
 • هنرمندانی که آثارشان انتخاب شود از طریق پست الکترونیک مطلع خواهند شد و نسخهی قابل چاپ را تا 48 ساعت پس از دریافت نامهی پذیرش، در ابعاد اصلی به صورت CMYK/TIFF/300 DPI برای دبیرخانه ارسال کنند.
 • ارسال آثار به دو روش پستی (برای آثار غیردیجیتال) و از طریق پست الکترونیک امکانپذیر است.
 • روی پاکت باید عنوان دوسالانهی «دستان 1» قید شود.

 

جوایز بخش کاریکاتور:

 • نفر اول: دیپلم  افتخار و جایزهی نقدی به مبلغ 70 میلیون ریال
 • نفر دوم: دیپلم  افتخار و جایزهی نقدی به مبلغ 45 میلیون ریال
 • نفر سوم: دیپلم  افتخار و جایزهی نقدی به مبلغ 25 میلیون ریال

 

    به هر اثر راه یافته به نمایشگاه مبلغ سه میلیون ریال به عنوان حق حضور پرداخت خواهد شد.

 

شرایط عمومی مسابقه:

 • شرکت برای تمامی هنرمندان آزاد است.
 • نامگذاری فایل آثار ارسالی به زبان انگلیسی و مطابق مثال زیر باشد:

Behzad-Moradi-1-5  …  Behzad-Moradi-5-5

 • ارسال اثر توسط هنرمندان و شرکت در این برنامه به منزلهی اعلام مالکیت معنوی اثر توسط ارسال کننده است. در صورت اثبات خلاف این امر در هر مرحلهای، اثر ارسالی حذف شده و ارسال کننده مسئول و پاسخگوی کلیهی پیامدهای قانونی، اخلاقی و عرفی آن خواهد بود.
 • شرکت کننده با ارسال اثر خود به دبیرخانهی دوسالانه، حق نشر و نمایش آثار در رسانههای تبلیغاتی، فضای مجازی و مطبوعات را با رعایت حقوق هنرمند برای انجمن حمایت از کودکان کار محفوظ میداند.
 • کسانی که آثارشان انتخاب شود تا تاریخ 5 مرداد از طریق پست الکترونیک مطلع خواهند شد.
 • آثاری که با قوانین جمهوری اسلامی ایران همخوانی نداشته باشند و یا کپی تشخیص داده شوند، به مسابقه راه نخواهند یافت.
 • تصمیمگیری موارد پیشبینی نشده، به عهدهی شورای برنامهریزی و سیاستگذاری خواهد بود.
 • فایل الکترونیکی کاتالوگ برای همهی شرکتکنندگان ارسال میشود.

 

موضوع نمایشگاه:

موضوع نمایشگاه آزاد است.

 

شعارها:

 • فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، مذهبی، زبانی، قومیتی، جسمی و … بر این باوریم که کودکان در هر کجای دنیا که هستند حق دارند از امنیت، آموزش و دیگر حقوق کودکانهی خود در حد عالی بهرهمند باشند.
 • به رسمیت شناختن هویت انسانی کودکان و خدماترسانی بدون تبعیض اساس کار انجمن حمایت از کودکان کار است.
 • حمایت از کودکان جز با به رسمیت شناختن هویت انسانی آنان میسر نیست.

 

مهلت ارسال آثار:

سهشنبه 31 تیرماه 1399

 

اعلام آثار انتخاب شده:

یکشنبه 5 مردادماه 1399

 

تاریخ و محل نمایشگاه:

20 تا 26 مردادماه 1399 / فرهنگسرای نیاوران

 

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز:

 26 مردادماه 1399

 

دبیرخانه:

تهران، خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی، خیابان سوم (جهانبخش)، پلاک 17، واحد دوم

88728279  /  88482403  /  09105368914

dastan@apcl.org.ir

www.apcl.ir

 

مقالات مرتبط

اولین سوگواره پوستر عاشورایی اهواز

صدای رسایی که در تاریخ پیچیده شده و قرن هاست که میزانِ حق و باطل است. عاشورا بسان یک خط فرضی می ماند که آدمیان را به دو بخش تقسیم می‌کند، یاران و یاوران حسین علیه السلام که در مقابل ظلم و جور و تزویر سکوت نمی کنند و برای خدا قیام می‌کنند “مثنی و فرادی” و در طرف دیگر کسانی که یا در لشکر کفرند و یا چرب و شیرین دنیا کامشان را ممهور ساخته.