اطلاعات عمومی

نام

معین

نام خانوادگی

جعفری

نام مستعار

moien-jafarimoeimi