برچسب: معرفی کتاب


اولریش مارزلف ترجمه‌ ی شهروز مهاجرنشر نظر،۱۳۹۰ آثار پژوهشی‌ اولریش‌ مارزلف‌ در حـوزه‌های قـصه‌شناسی،ادبیات عامیانه،چاپ‌های سـنگی و هم‌چنین دنیای هزار و یک شب در تاریخ ما ماندنی است.ترجمه‌ی‌ حاضر با عنوان تصویرسازی داستانی درکتاب‌های چـاپ ...