برچسب: مسابقه


اسامی منتخبین بخش نمایشگاهی نهمین دوره‌ی سه‌سالانه بین المللی پوستر ترناوا ۲۰۱۵منتشر شد. سه سالانه بین‌المللی پوستر تراناوا توسط گالری جان کانیورک و گروه اجرایی نمایشگاه سه‌سالانه‌ی پوستر تراناوا  باهمکاری انجمن طراحان پوستر، مرکز طراحی ...