برچسب: حلاقیت


معرفی کتاب

معرفی کتاب / دستورالعملهای فیل آبی برای ایده یابی

“از هم اکنون برخی از واکنش‌ها در قبال موضوع کتاب حاضر را پیش‌بینی می‌کنم! گروهی یافتن ایده در هنر را نوعی الهام شهودی می‌دانند پس با صراحت با چارچوب‌های مستند این کتاب مخالفت خواهند کرد. ...