Type-Problems-b1-paletrang

Type-Problems-b2-paletrang

 

Type-Problems-b3-paletrang

Type-Problems-b4-paletrang

Type-Problems-b5-paletrang

در تصاویر بالا تایپ‌فیس «لوتوس» استفاده شده است. فاصله‌ی بین حرف «ز» و «ک» را نمی‌توان کاهش داد تا به شکل طبیعی آن مانند کلمه‌ی رکاب در بیاید. در اندازه‌ی متن نقطه «ز» به سرکش«ک» نزدیک شده و باعث تداخل آن می‌شود. همچنین حرف «ر» در کلمه بالا با نقطه‌ی «یـ» در اندازه‌ی متن تداخل ایجاد خواهد کرد. در طراحی تایپ‌فیس متن باید توجه کرد که موقعیت نقاط باعث مشکلات زیادی در اندازه کوچک خواهند شد و این موقعیت‌ها در هنگام طراحی تایپ‌فیس احتیاج است که توسط طراح در نظر گرفته بشوند.

Type-Problems-b6-paletrang

منبع

بدون نظر

نظر بدهید