دانلود کتاب الکترونیکی طراحی بسته بندی چیست


ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۲۰ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸــﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺘــﺎب  ? What Is Packaging Design را ﺗﺮﺟﻤﻪ ، ﻋﮑﺎﺳــﯽ و ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷــما ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ . ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﮕﺮش ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ . اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ، نمونه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻓﺮاوان ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪ و ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ . در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای درک و اراﺋﻪ درﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واژﮔﺎن ﻧﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮕﺮدم ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺳــﺎزی ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ، ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻃﺮاح ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ زﯾﺎدی در ﺧﺼﻮص ﭼﺎپ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ، ﻓﺮوش ، رﻓﺘﺎر ﻣﴫف ﮐﻨﻨﺪه ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ، ﺧﻮاص ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ، اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و … را دارا ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻی وی اراﺋﻪ دﻫﺪ . ﺗﻘﻠﯿﺪ و اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری از ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از الماﻧﻬﺎی ﻣﺸﱰک نمﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ در درون ﮐﺸﻮر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﺑﺮ دارد . اﻣﯿﺪوارم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دوﺳﺖ داراﻧﺶ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻢ .

در این بخش شاهد کتاب اکترونیکی با موضوع طراحی بسته بندی چیست می باشید که توسط جناب آقای ایمان آل مظفر ترجمه شده و با فرمت PDF ذخیره شده است، کاربران گرامی می توانند از این کتاب بدون افت کیفیت استفاده نمایند.

 

 

 

اشتراک گذاری این نوشته

بدون نظر

نظر بدهید