مصاحبه


محمدرضا دوست‌محمدی طراح پوستر نمایشگاه مطبوعات می‌گوید باید کلیت‌گرایی شود و این که جزئیات چه هستند، فرع ماجراست. پوسترهای نمایشگاه مطبوعات امسال را محمدرضا دوست‌محمدی، طراحی کرده. محمدرضا دوست‌محمدی متولد ۱۳۵۵ است. او کارشناس ارشد ...