هویت سازمانی


هویت سازمانی

طراحی هویت سازمانی شرکت راه آهن Przewozy Regionalne

Alicja Wydmanska رشته کارشناسی هنر، پروژه فارغ التحصیلی خود را باز طراحی هویت سازمانی شرکت راه آهن لهستانی Przewozy Regionalne انتخاب کرد. او پروژ خود را با طراحی لوگوی برای شرکت شروع کرد. لوگوی او از ۲ ...