فراخوان آرم و لوگو


مرکز میراث ناملموس تهران، در مرتبه‌ یک «مرکز مطالعاتی منطقه‌ای مقوله‌ی ۲، تحت نظارت یونسکو»، به‌منظور تحقق اهدافی بلند، از جمله موارد زیر، در سطح منطقه‌ وسیع و غنی آسیای غربی و مرکزی فعالیت دارد. ...