فراخوان تصویرسازی


سفر تصویرگری آرزوهای کودکان ایرانی به مسکو جشنواره تصویرگری یک دنیا آرزوی کودکانه با همکاری و حمایت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار می‌شود. در این حرکت، تصویرگری ایرانی در قالب آرزوهای کودکان ایرانی به نمایشگاه ...