Mehdi-Mohamadiمهدی محمدی کارشناسی گرافیک از دانشگاه سوره تهران
وی در استان مرکزی شهر اراک متولد شد و چندین سال است که در زمینه هنر در گرایش نقاشی و طراحی به صورت حرفه ای فعالیت دارد و در این زمینه صاحب کسب مقام های ملی و بین المللی  می باشد از جمله:اثر برگزیده در ششمین جشنواره هنر جوان، کسب مقام درجشنواره بین المللی رضوی شیراز و برگزاری چندین نمایشگاه نقاشی انفرادی و گروهی در تهران،اراک و …
مجموعه نقاشی های مهدی محمدی با عنوان گئوسِپَنتَ(گاو مقدس) از جدیدترین مجموعه های وی می باشد.

ژاک دریدا متفکر بزرگ فرانسوی، با نگاهی ساختارشکنانه، بر این باور است که زبان نوشتار پیش از زبان گفتار در میان اقوام مختلف پدید آمده است. نخستین جلوه های نوشتار در میان بسیاری از اقوام، نگارههایی است که بر دیواراه های غارها و سینۀ کوه ها نقش شده است. این نگاره ها بر خلاف برداشت دنیای امروز- که تنها به جنبه های زیبایی شناسانۀ آثار میپردازد- همواره آمیخته با متن و حقیقت زندگی بوده است. نقش گاو، به ویژه در اسطوره های ایرانی همواره از مهمترین جلوه هایی بوده است که نگاه و موقعیت انسان را به تصویر کشیده است و چنان هالۀ تقدّسی یافته است که گاه برابر و گاه مهمتر از جلوههای انسانی شمرده شده است. در اسطوره های کیهانی، گاو در مرکز آفرینش قرار دارد و همپای نخستین انسان در بازسازی و باززایی آفریدگان اورمزدی مشارکت دارد؛ مرگ و زندگی گاو پیوندهای عمیقی با مرگ و زندگی دیگر آفریدگان دارد؛ چنان که در اساطیر مهری و زرتشتی، با مرگ گاو، حیوانات و گیاهان بسیاری از کالبد آن به وجود میآیند. از سوی دیگر، مفهوم گاو با مفاهیمی دیگر همچون تعادل و توازن آفرینش و چرخۀ زمان و مرزهای کیهانی پیوند یافته است. در اسطوره های سامی نیز گاو اهمیت بسیاری دارد؛ چنان که صور اسرافیل را شاخ گاوی میدانند که چون یک بار در آن میدمند، آفریدگان در خواب مرگ فرو میروند و چون دیگرباره آن را به صدا در میآورند، همۀ موجوات چونان گیاهانی از دل خاک میرویند و به حیات جاودانۀ خود ادامه میدهند.
در آثاری که مهدی محمدی، هنرمند جوان روزگار و سرزمین ما، به تصویر کشیده است نیز جلوههایی بسیار عمیق از اسطوره های دیرپای گاو به چشم میخورد. شگفت آنکه نقش گاو در این آثار، با نگاهی خلّاقانه، با جلوۀ سنگی جهان پیوند یافته است. در نخستین اسطورههای ایرانی، آسمان دیوارهای سنگی دارد که همچون قلع های نفوذ ناپذیر، دیگر آفریدگان را در دل خود جای داده است و اهریمن مرگ آفرین را از نفوذ به درون خود باز میدارد. پیوند گاو با ستارگان و میانۀ کیهان نیز در این آثار شایستۀ درنگ است. همچنین، در چند اثر او تکّه های جداگانۀ کالبد گاو در میانۀ جلوه های گیاهی، در هیأتی راز آلود، چرخۀ بی پایان مرگ و زندگی را آشکار میکند و به نظر میرسد که این تصویرها بیش از آن که حاصل برداشت مستقیم او از اسطورههای آفرینش باشد، نتیجۀ ناخودآگاه و نگاه کاوشگر و خلّاق او به هستی و زمان و کیهان است. نگاهی که امروزمان را با دیروزها و فرداهایمان آشتی میدهد.

مهرداد اکبری

برچسب‌ها مهدی محمدی

بدون نظر

نظر بدهید